OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov. Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo. Na vybavenie objednávky však potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne na spracovanie prihlášok, objednávok, zaradenie do databázy modeliek a na komunikáciu so zákazníkom.

 I. Základné ustanovenie

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Marcel Zahradník, so sídlom Bielidlá 14, 053 04 Spiśské Podhradie, IČO: 51713012 (ďalej len: „správca“).

 2. Kontaktné údaje správcu sú  email: info.makeupavenue@gmail.com  a telefón: 0917941663.

 3. Osobnými údajmi sa rozumejú  informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, alebo právnickej osobe, ktorú je možné príamo, či nepriamo identifikovať odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, síeťový identifikátor tejto  osoby.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia vašej objednávky.

 2. Správca spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie požiadavky.

III.Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

    Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • poskytovanie služby medzi vami a správcom a odpovedanie na otázky

 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu ( pre zasíelanie obchodných správ a newsletteru)

    Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie vašej objednávky, pri ktorej sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky

 • zasielanie obchodných informácií a marketingových aktivít

IV. Doba uchovávanía údajov

 • Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú.

 • Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.​

V. Príjemcovia osobných údajov

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby

 • podíeľajúci sa na dodaní tovaru, alebo služieb / realizáciu platieb 

 • zaišťujúcí marketingové služby

 

Správca nemá v úmysle predať osobné údaje tretím stranám.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom 

 • právo opravu osobných údajov, poprípade obmedzené spracovanie 

 • právo na výmaz osobných údajov

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu 

 • právo na prenositeľnosť údajov

 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu 

 • právo podať sťažnosť v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov,najmä hesiel.

 2. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenie

 1. Odoslaním objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. 

 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašle novou verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.

KARIÉRA
KONTAKT

info.makeupavenue@gmail.com   /  0917 941 668

© MAKE-UP AVENUE / All rights reserved