AMBASÁDOR

© MAKE-UP AVENUE / All rights reserved

KONTAKT

info.makeupavenue@gmail.com   /  0917 941 668

REKLAMAČNÝ PORIADOK

​​

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom/ predávajúcim a objednávateľom/ kupujúcim (ďalej len „RP“)

Úvodné ustanovenia


1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) dekoratívnu kozmetiku značky Zerva Cosmetics v internetovom obchode www.make-upavenue.com

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Tento RP upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom pri vybavovaní reklamácií týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo na uplatnenie zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.


Postup vybavovania reklamácií:


1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne alebo elektronickou poštou.

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis objednávateľa alebo podpis oprávnenej osoby spolu so splnomocnením na konanie v jeho mene.


3. Reklamáciu nemožno uznať v prípade:
• prirodzeného opotrebovania výrobku,
• poškodenia v dôsledku nedodržania riadnej starostlivosti, hlavne poškodenia vodou, lakom na vlasy, parfumom a ľudským potom,
• mechanického poškodenia (odretie, poškrabanie, odtrhnutie alebo prehnutie následkom zachytenia šperku o textil a pod.)

 

4. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou, alebo písomne oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené splnomocnenie na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

5. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku, bude považovaná za neoprávnenú.

6. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

7. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
• pri poštových zásielkach – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla objednávateľa
• pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí objednávateľ doručenie
• pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa.

8. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, ktoré nie sú v tomto RP výslovne upravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

9. Objednávateľ je oprávnený tento RP z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Žijeme ZERVA cosmetics produktami a službami každý deň. Snažíme sa robiť našu prácu najlepšie ako vieme a poskytovať maximum. Stále sme však len ľudia a tak sa aj napriek našej snahe môže stať, že sa niečo stane. Ak teda potrebujete reklamovať tovar, ktorý ste u nás objednali, alebo ho chcete vrátiť, nasledovné informácie Vám celý postup uľahčia:

 

ZÁRUČNÁ DOBA PRODUKTOV

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode  je štandardne 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. V prípade kratšej doby spotreby kontaktujeme zákazníka e-mailom alebo telefonicky a tovar expedujeme až po jeho súhlase. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info.make-upavenue@gmail.com Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ DO 30 DNÍ

 

Zákazník má právo získať svoje peniaze za tovar späť do 30 dní od dátumu objednávky, ak splní tieto podmienky:

1) Tovar sa musí vrátiť v pôvodnom balení a v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.

2) Pred vrátením tovaru naspäť je zákazník povinný o tom písomne dopredu predávajúceho informovať formou žiadosti. V prípade zaslania takejto žiadosti poštou platí dátum poštovej pečiatky. Zákazník je v prípade žiadosti o vrátenie peňazí povinný tovar vrátiť osobne, alebo ho zaslať poštou doporučene či kuriérom. NIE NA DOBIERKU.

 

ZO ŽIADOSTI O VRÁTENIE PEŇAZÍ MUSÍ BYŤ ZREJMÉ:
• kto žiadosť podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• odvôvodnenie nespokojnosti s tovarom,
• dátum objednávky,
• komu je žiadosť adresovaná,
• dátum podania žiadosti.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie peňazí, bude zákazníkovi vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, do 14 dní od vybavenia žiadosti. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.

  

 

VRÁTENIE, ODSTÚPENIE ALEBO VÝMENA TOVARU

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

Pri použitom tovare a bazárovom tovare nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením, tj. nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka.

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Tovar sa musí vrátiť v pôvodnom balení a v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých tovarov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

V prípade, že dodaný tovar nezodpovedá objednávke, kupujúci má právo zaslať tovar späť nepoškodený. Zásielka musí obsahovať aj doklad o kúpe. 

Ak sa tovar nevráti v lehote alebo ak sa tovar alebo jeho obal vráti poškodený, predávajúci si vyhradzuje právo takýto tovar neprijať.


Kupujúci je v prípade vrátenia tovaru povinný tovar vrátiť osobne, alebo ho zaslať poštou doporučene či kuriérom. NIE NA DOBIERKU. Pred vrátením tovaru naspäť predávajúcemu je kupujúci povinný o tom písomne dopredu predávajúceho informovať. V prípade zaslania takéhoto oznámenia poštou platí dátum poštovej pečiatky.
V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.

Tovar je potrebné vrátiť kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá kupujúci za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním, v čase od jeho doručenia, do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpna cena je vrátená najneskôr do 14 dní na uvedený účet, pokiaľ sa nedohodne inak, najmä poskytnutím poukážky na zľavu, ktorú je môžné použiť pri ďalšom nákupe u nás.  Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, kým nie je doručený tovar alebo kým zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru.  V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady kupujúceho.