VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

​​

 1. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom portálu www.make-upavenue.com  je Marcel Zahradník, so sídlom Bielidlá 14, 053 04 Spiśské Podhradie, IČO: 51713012 (ďalej len „Poskytovateľ“), ktorá týmto vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“). Predmetom VOP je určenie vzájomných práv a povinností prevádzkovateľa a užívateľa (poskytovateľa služieb a zákazníka) portálu vyplývajúcich z právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom portálu pri užívaní portálu a využívaní jeho služieb. Nákupom služieb cez portál a jeho užívaním užívateľ súhlasí so znením týchto VOP, čím prehlasuje, že sa s VOP riadne oboznámil, ich obsahu porozumel, a na znak súhlasu s ich obsahom sa zaväzuje ich dodržiavať pri užívaní portálu a využívaní jeho služieb.

2. Základné pojmy

Pojmy používané v týchto VOP majú pre účely VOP nasledovný význam:

Prevádzkovateľ - vlastní portál a zabezpečuje jeho riadne fungovanie vykonávaním činnosti administrátora, ako aj sprístupňuje portál užívateľom priestor na komunikáciu, prehľad a nákup služieb.

Služba – predmet činnosť poskytovanej prevádzkovateľom zákazníkom, najmä:

 • Vizážistické služby 

 • Organizovanie mimoškolskej vzdelávacej aktivity

 • Poradenské služby

 • Publikácia e-kníh

Zákazník – je užívateľ, ktorý využíva všetky služby portálu na účely uspokojenia svojich potrieb alebo potrieb vyplývajúcich z jeho pracovných povinností, a to najmä tým, že kontaktuje prostredníctvom portálu, e-mailom alebo telefonicky poskytovateľa služby, požaduje podrobnejšie informácie a/ alebo nakupuje služby, o ktoré má záujem.

Portál – web stránka, prostredníctvom ktorej prevádzkovateľ umožňuje zákazníkovi náhľad do rozsahu služieb, noviniek a udalostí prevádzkovateľa. Portál je tiež určený poskytovateľom služieb ako priestor na prezentáciu služieb partnerských spoločností podľa vlastného uváženia prevádzkovateľa. Pre zákazníkov predstavuje portál prehľadnú databázu služieb.

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP“) – predmetom týchto VOP je úprava obsahu zmluvného vzťahu založeného medzi prevádzkovateľom a zákazníkom, pri používaní portálu a využívaní jeho služieb, predovšetkým práv a povinností prevádzkovateľa, poskytovateľa služby a zákazníka v oblasti používania portálu, ochrany osobných údajov a autorských práv.

Cenník – cenník služieb portálu, ktorý upravuje výšku odplaty za služby, splatnosť odplaty a spôsob úhrady. Cenník tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP a zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom.

3. Podmienky používania 

Všeobecné podmienky používania a vymedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa sú uvedené v osobitnom dokumente dostupnom na portáli prevádzkovateľa.

Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom vzniká odsúhlasením objednávky zaslanej zákazníkom prevádzkovateľovi prostredníctvom e-mailu, výnimočne dohodou o objednávke telefonicky.

Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje o zákazníkovi ako objednávateľovi:

 • Meno a priezvisko

 • Adresa

 • E-mail

 • Telefónne číslo

 • V prípade, ak je zákazníkom právnická osoba názov a IČO, DIČ spoločnosti

Zmluva, na základe ktorej vzniká zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom sa uzatvára na dobu určitú, t. j. na dobu trvania Služby poskytovanej prevádzkovateľom zákazníkovi na základe objednávky zákazníka.

Objednávka potvrdená prevádzkovateľom je záväzná pre obe zmluvné strany, t. j. prevádzkovateľa aj zákazníka dňom jej odsúhlasenia prevádzkovateľom, pričom objednávka môže byť zmenená iba na základe vzájomnej dohody prevádzkovateľ a zákazníka ako zmluvných strán.

Zmluva zaniká:

 1. poskytnutím služby prevádzkovateľom zákazníkovi,

 2. písomnou dohodou prevádzkovateľa a zákazníka ako zmluvných strán,

 3. odstúpením od zmluvy, resp. stornom objednávky (bod VII týchto VOP).

4. Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v osobitnom dokumente  dostupnom na portáli prevádzkovateľa.

 

5. Cena služieb portálu a platobné podmienky

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny Cenníka. Zmena Cenníka nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na portály, pokiaľ priamo z Cenníka nevyplýva neskorší dátum jeho platnosti.

Prevádzkovateľ v cenníku uvedenie najmä ceny za:

 1. Konzultačné a vzdelávacie služby na mieru

 • Ceny za poskytnutie konzultačných a vzdelávacích služieb sú stanovené Cenníkom. Zľavy môžu byť dohodnuté so zákazníkom individuálne.

 • Za služby môže zákazník platiť bezhotovostne prevodom na účet, a to na základe faktúry, ktorá mu bude vystavená na základe záväznej objednávky.

 • V prípade odsúhlasenia objednávky prevádzkovateľom, je prevádzkovateľ oprávnený vystaviť zákazníkovi faktúru s uvedením fakturovanej sumy a splatnosti, a zákazník je oprávnený požadovať dodanie objednanej služby v dohodnutom čase, rozsahu a kvalite.

 • Termín splatnosti faktúry je 3 dní. V súlade s požiadavkami zákazníka je termín splatnosti faktúry možné dohodnúť aj inak, avšak táto dohoda je možná len na základe dobrovoľnosti a písomne, resp. e-mailom.

2. Elektronické knihy a iné služby s fixnou cenou

 • Za objednaný balíček služieb, či službu môže zákazník zaplatiť prostredníctvom bezhotovostného prevodu zo svojho účtu, alebo cez platobnú bránu, ktorá umožňuje okamžité a pohodlné zaplatenie, prípadne cez portál organizácie zodpovednej za organizáciu verejnej udalosti.

 • V prípade bezhotovostného prevodu je služba považovaná za zaplatenú až momentom pripísania finančnej sumy na účet prevádzkovateľa.

V prípade omeškania s platbou za poskytnutú službu viac ako 7 dní, je zákazník povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 0,05% denne z fakturovanej ceny (v EUR).

6. Reklamácie

Reklamácia služby musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis reklamovanej skutočnosti/vady. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa prevzatia.

Reklamáciu je možné vykonať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info,make-upavenue@gmail.com, a to do 14 dní do dňa dodania služby.

V prípade opodstatnenej a prevádzkovateľom uznanej reklamácie sa prevádzkovateľ a zákazník individuálne dohodnú na náhrade reklamovanej služby, resp. ďalšom postupe.

7. Zľavy

Zľavy je možné uplatňovať len a výhradne v zmysle aktuálnych informácii na portáli. Posledným dňom na uplatnenie zľavy je dátum uvedený ako “Platí do”, vrátane uvedeného dátumu. Za uplatnenie zľavy možno považovať aj zaslanie objednávky v tejto lehote. Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za nevyužitie zakúpenej zľavy zákazníkom, ktorému týmto nárok na zľavu prepadá.

8. Storno objednávky

Pre odstúpenie od zmluvy platia príslušného ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 1. Storno objednávky zákazníkom

Storno objednávky je potrené urobiť do času, ktorý je uvedený v osobitnom dokumente.

2. Storno objednávky prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ je v prípade technických príčin a alebo iných príčin (nezávislých od jeho vôle a konania) oprávnený odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku). Prevádzkovateľ je v takomto prípade povinný upovedomiť o tom zákazníka v čo najkratšom možnom čase (bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel). Zároveň je prevádzkovateľ povinný dohodnúť si ďalší postup so zákazníkom (vrátenie uhradenej sumy za služby, prípadne náhradné poskytnutie služby a pod.). Forma dohody je ponechaná na prevádzkovateľovi a zákazníkovi. V prípade, že prevádzkovateľ už prijal za službu časť alebo celú odmenu, je povinný vrátiť túto sumu do 14 dní odo dňa odoslania oznámenia zákazníkovi, že odstupuje od objednávky.

9. Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľom (poskytovateľom služby a zákazníkom) neupravené týmito VOP sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä:

 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov,

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov,

 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,

 • Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov,

 • Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,

 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka).

 • Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov.

Písomnou dohodou (zmluvou) medzi prevádzkovateľom a zákazníkom sa môžu zmluvné strany dohodnúť odchylne od ustanovení VOP. V prípade rozporu zmluvy a VOP, majú prednosť zmluvné ustanovenia. Zmluvné vzťahy sa spravujú v VOP účinnými v čase vzniku tohto vzťahu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bude bezodkladne informovať zákazníkov, a to uverejnením ich aktualizovaného znenia na web stránke. Uverejnením nových VOP pôvodné VOP strácajú platnosť. Uzavretím zmluvy prevádzkovateľom a zákazníkom dáva zákazník súhlas s týmito VOP, ako aj s Podmienkami používania a Zásadami na ochranu osobných údajov (oba dokumenty zverejnené na web stránke prevádzkovateľa).

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia na web stránke.

KARIÉRA
KONTAKT

info.makeupavenue@gmail.com   /  0917 941 668

© MAKE-UP AVENUE / All rights reserved